Programa Chequeos Tecnológicos

¿QUÉ SE SUBVENCIONA?

Un Chequeo Tecnológico, entendido como el asesoramiento realizado por un Agente Tecnológico en el que se cumplen estas condiciones:

 1. Responde a la lógica problema-solución.
 2. Trata de una problemática concreta y no de algo general.
 3. Afecta a un proceso productivo o producto/servicio.
 4. Propone la solución idónea de entre dos o más alternativas.
 5. No incluye la implantación de la solución, salvo que sea inmediata y de mínimo impacto.
 6. La solución, tiene un componente tecnológico.

Un chequeo tecnológico no es un proyecto de innovación, aunque puede plantear la oportunidad de desarrollar un proyecto de innovación para conseguir la solución propuesta.

Es admisible que la solución al problema se obtenga a través del diseño industrial del producto/servicio afectado.

 ¿PARA QUIÉN?

Para empresas de Bizkaia con plantilla de 5 a 100 personas y cuya actividad se encuadre en los sectores de la Industria, Transporte, Construcción, Servicios conexos con la industria, Turismo y Comercio al por Mayor.

 CHEQUEOS TECNOLOGICOS 2022

 SOLICITUDES

Plazo de presentación de solicitudes: desde las 8:30h del 2 de mayo de 2022 hasta las 13:30 del 30 de septiembre de 2022, a través de la oficina virtual del Departamento de Promoción Económica.

+info

Txekeo Teknologikoak Programa

 ZERTARAKO EMATEN DA DIRULAGUNTZA?

Txekeo Teknologiko bat baldintza hauek betetzen dituen Eragile Teknologiko batek egindako aholkularitza da:

 1. Arazo – konponbide logikari erantzuten dio.
 2. Arazo zehatz bati buruzkoa da, ez zerbait orokorra.
 3. Ekoizpen-prozesu edo produktu/zerbitzu bati eragiten dio.
 4. Eragileak bi aukeraren edo gehiagoren arteko konponbiderik egokiena proposatuko du.
 5. Konponbidearen ezarpena ez da txekeoan sartzen, berehalakoa eta eragin gutxikoa ez bada.
 6. Konponbideak osagai teknologikoren bat eduki behar du.

Txekeo teknologikoa ez da berrikuntza-proiektu bat, proposatutako konponbidea lortzeko berrikuntza-proiektu bat garatzeko aukera plantea dezakeen arren.

Arazoaren konponbidea aztertutako produktuari/zerbitzuari diseinu industriala aplikatuz lortzea onargarria da.

 NORENTZAT?

Bizkaiko enpresentzat, 5-100 langile bitarteko plantilla badute eta Industria, Garraio, Eraikuntza, Industriarekin lotutako zerbitzu, Turismo eta Handizkako Merkataritza sektoreetan lan egiten badute.

 TXEKEO TEKNOLOGIKOAK 2022 PROGRAMA

 ESKAERAK

Eskaerak aurkezteko epea: 2022ko maitzaren 2ko 8:30etatik 2022ko irailaren 30eko 13:30ak arte, Ekonomia Sustatzeko Sailaren bulego birtualaren bidez.

Info +

Programa de subvenciones Transición Digital y Verde 2022

TIPO DE AYUDA:
Digitalización Básica, Avanzada y Sostenibilidad Ambiental

Es una ayuda con cuatro líneas principales:

1- Planes para la digitalización y la sostenibilidad ambiental:
Elaboración de planes de digitalización básica, de digitalización avanzada o de innovación ambiental y economía circular, elaborados con el acompañamiento de agentes expertos.

2- Proyectos de digitalización básica:
Comercio electrónico, Sistemas de gestión avanzada (ERP),de procesos productivos, gestión de logística, gestión de ciclo de vida, automatización de procesos industriales, integración de señales y datos y ciberseguridad.

3- Proyectos de digitalización avanzada:
Utilización de Tecnologías de la Electrónica, la Información y las Telecomunicaciones del ámbito de los sistemas ciberfísicos aplicadas a la fabricación avanzada mediante la automatización y el intercambio de datos.

4- Proyectos de innovación ambiental y economía circular:
Proyectos de innovación ambiental, alineada con la economía circular.

La cuantía de las ayudas y el resto de la información en los carteles.

Trantsizio Digital eta Berdea Laguntza-Programa 2022

LAGUNTZA MOTA:
Digitalizazioa (oinarrizkoa/aurreratua) eta Ingurumen-iraunkortasuna

Lau ildo nagusi dituen laguntza da:

1- Digitalizaziorako (oinarrizkoa edo aurreratua) edo ingurumen-iraunkortasunerako planak:
Planak egitea eragile adituen laguntzarekin; plan horiekoinarrizko digitalizaziokoak, digitalizazio aurreratukoak edoingurumen-berrikuntzakoak eta ekonomia zirkularrekoakizango dira.

2- Oinarrizko digitalizazio-proiektuak:
Merkataritza elektronikoa, kudeaketa-softwarea, ekoizpen-prozesuak, logistika
eta produktuaren bizitza-zikloakudeatzeko sistemak, diseinu- eta kalkulu-aplikazioak,prozesu industrialen automatizazioa, seinaleak eta datuakintegratzea enpresan eta zibersegurtasuna.

3- Digitalizazio aurreratuko proiektuak:
Elektronikaren, informazioaren eta telekomunikazioenteknologia sofistikatuak aplikatzea enpresaren prozesuetan.Aplikatze horrek automatizazioa eta datu-trukea ahalbidetukoditu.

4- Ingurumen-berrikuntzako eta ekonomia zirkularreko proiektuak:
Ingurumen-berrikuntzaren arloko proiektuak, betiereekonomia zirkularrarekin lerrokatuta.

Laguntzen zenbatekoa eta beste informazio guztia kartelean.